Polityka prywatności

I. Przepisy podstawowe

    Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”) jest AUTO Two M sro 29384478, z siedzibą pod adresem Šámalova 2904/21, Brno-Židenice, 615 00 (zwany dalej „administratorem”).
    Dane kontaktowe administratora to

adres: AUTO Two M s.r.o., z siedzibą pod adresem Šámalova 2904/21, Brno-Židenice, 615 00,
C 81865 zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Brnie

E-mail: muller@podznacky.cz

Telefon: 00 420 774 22 77 88

    Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
    Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku twojego zamówienia.
    Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

    Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

    wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. (b) RODO;
    prawnie uzasadniony interes administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); (f) RODO;
    Zgoda użytkownika na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. a) RODO w związku z sekcją 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.

    Celem przetwarzania danych osobowych jest:

    przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; przy zamawianiu dane osobowe są wymagane do pomyślnego przetwarzania zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub
    wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

    Administrator podejmuje automatyczne indywidualne decyzje w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

IV. Okres przechowywania danych

    Administrator przechowuje dane osobowe

    przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem i dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
    przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez okres maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.

    Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

    Odbiorcami danych osobowych są osoby

    zaangażowany w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
    świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
    świadczenie usług marketingowych.

    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.

 

VI. Twoje prawa

    Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz

    prawo dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
    prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.
    prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; oraz
    prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO.
    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego w art. III niniejszego dokumentu.

    Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.

 

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

    Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
    Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
    Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

 

VIII Przepisy końcowe

     Przesyłając formularz zamówienia z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
     Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pomocą formularza online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
     Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyśle ci nową wersję niniejszych warunków Twój adres e-mail podałeś administratorowi.
Nowość
Zawieszka do koszyka na zakupy
w 3D
respirator FFP2
4,20 zł/sztuk