Warunki

Informacje o dystrybutorze:

AUTO Two M s.r.o., ID 29384478, z siedzibą pod adresem Šámalova 2904/21, Brno-Židenice, 615 00 (zwane dalej „Sprzedawcą”),
C 81865 zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Brnie

E-mail: muller@podznacky.cz

Telefon: 00 420 774 22 77 88

1. Przepisy wstępne


Niniejszy Regulamin określa i określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego w ramach stosunków umownych zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.podznacky.cz. Kupujący ma możliwość zapoznania się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia i jest o nich powiadamiany z wyprzedzeniem. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​przeczytał i akceptuje te warunki.

Wszelkie stosunki umowne podlegają prawu Republiki Czeskiej.

2. Definicja terminów

    Umowa konsumencka - umowa kupna, umowa o pracę lub inne umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli kontrahentami są z jednej strony konsument, a z drugiej sprzedawca.

    Konsument - oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej ani w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

    Nabywca niebędący konsumentem to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej lub w ramach własnego zawodu.

3. Zawarcie umowy kupna

Wysłanie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.podznacky.cz lub telefonicznie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia w rozumieniu art. 1827 ust. 1 kodeksu cywilnego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu, co nie jest akceptacją propozycji zawarcia umowy kupna. Sama umowa kupna jest zawierana przez przyjęcie przez sprzedającego propozycji zawarcia umowy kupna, która jest uważana za przesłanie towaru przez kupującego do kupującego lub wyraźną akceptację propozycji zawarcia umowy kupna przez sprzedającego przez e-mail lub telefon.
Konsument ma prawo anulować zamówienie, tj. Wycofać swoją ofertę zawarcia umowy zakupu, bez żadnych sankcji do momentu wysyłki towaru. Konsument jest zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy e-mailem lub telefonicznie.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, konsument musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy.

Jeśli konsument odstąpi od umowy kupna, otrzyma zwrot pieniędzy za zwracany towar nie później niż 14 dni od daty spełnienia wszystkich warunków odstąpienia od umowy kupna. W żadnym wypadku nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla konsumenta. Sprzedawca zwróci płatność dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument zwróci towar sprzedającemu przed upływem 14 dni. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towarów w wyniku obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towarów, w tym ich funkcjonalnością.

Zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego konsument nie może odstąpić od umowy:

    a) w sprawie świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta, że ​​nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy,

    (b) dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od zobowiązania przedsiębiorcy, i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;

    c) dostawa napojów alkoholowych, która może zostać dostarczona dopiero po trzydziestu dniach i której cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy;

    d) dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla niego,

    e) dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

    f) prace naprawcze lub konserwacyjne przeprowadzone w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego wniosek; nie ma to jednak zastosowania w przypadku późniejszych napraw lub dostawy części zamiennych innych niż wymagane,

    g) dostawa towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,

    h) dostawa nagrania dźwiękowego lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszono ich oryginalne opakowanie;

    (i) dostawa gazet, czasopism lub czasopism;

    j) zakwaterowanie, transport, posiłki lub korzystanie z wolnego czasu, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w wyznaczonym terminie,

    k) zawartej w drodze aukcji publicznej zgodnie z ustawą o aukcji publicznej; lub

    (l) dostarczanie treści cyfrowych, chyba że dostarczone na materialnym nośniku i dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia, a przedsiębiorca poinformował konsumenta, że ​​nie ma prawa odstąpienia przed zawarciem umowy.

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, jeśli towary zostały już częściowo zużyte. Nie będzie również możliwe odstąpienie od umowy dotyczącej towarów, których charakter temu wyklucza, w szczególności ze względów higienicznych. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub widocznie zużyty, sprzedawca może dochodzić odszkodowania.

5. Odstąpienie od umowy przez nabywcę niebędącego konsumentem

W przypadku kupującego niebędącego konsumentem nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

6. Transport

Koszty wysyłki i obsługi wybrane przez kupującego w zamówieniu ponosi kupujący, a koszty te są widoczne przed potwierdzeniem zamówienia. .

7. Warunki płatności

    Płatność przy odbiorze - kupujący płaci pieniądze za towar tylko wtedy, gdy towary są dostarczane do listonosza (kuriera) lub na poczcie.

    Przelew bankowy - po otrzymaniu zamówienia (propozycja zawarcia umowy kupna) sprzedawca przesyła kupującemu kwotę ceny zakupu, numer konta i zmienny symbol płatności. Kupujący płaci towar na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysłaniem towaru; przekazane. Ta metoda zapłaty ceny zakupu jest uważana za zaliczkę na cenę zakupu.

    Gotówka (odbiór osobisty) - towary zostaną opłacone przez kupującego gotówką po otrzymaniu towaru w oddziale Sprzedającego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że towary są gotowe w magazynie w oddziale Sprzedającego.

8. Prawa z wadliwego wykonania

Prawo kupującego z wadliwego wykonania stanowi wadę, którą rzecz ma przy przenoszeniu ryzyka uszkodzenia na kupującego, nawet jeśli stanie się to później widoczne. Prawo Kupującego zostanie również stwierdzone przez późniejszą wadę spowodowaną przez Sprzedawcę z naruszeniem jego zobowiązania.

Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo:

    a) w celu usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy,

    b) w celu usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy,

    (c) rozsądną zniżkę od ceny zakupu; lub

    d) odstąpić od umowy.

Kupujący poinformuje Sprzedającego o swoim prawie w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący poprosił o naprawę wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy zamiast usuwania wady.

Jeśli kupujący nie wybierze swojego prawa na czas, przysługuje mu prawo jak w przypadku niewielkiego naruszenia umowy.

Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieznacznym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzasadnionej obniżki ceny zakupu.

Do czasu skorzystania przez kupującego z prawa do rabatu na cenę zakupu lub odstąpienia od umowy, sprzedawca może dostarczyć brakujące elementy lub naprawić wadę prawną. Inne wady mogą być usunięte przez sprzedawcę poprzez naprawę przedmiotu lub dostawę nowego przedmiotu; wybór nie może powodować nadmiernych kosztów dla kupującego.

Jeżeli sprzedawca nie usunie wady towaru na czas lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeśli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w którym ją otrzymano. Nie dotyczy

    a) jeżeli sytuacja uległa zmianie w wyniku kontroli w celu ustalenia wady rzeczy,

    b) jeżeli kupujący użył przedmiotu przed wykryciem wady,

    (c) jeżeli kupujący nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w niezmienionym stanie przez działanie lub zaniechanie;

    d) jeżeli kupujący sprzedał przedmiot przed wykryciem wady, zużył go lub zmienił przedmiot podczas normalnego użytkowania; jeżeli zostało to zrobione tylko częściowo, kupujący zwraca sprzedającemu to, co może zwrócić, i zapewnia mu rekompensatę w zakresie, w jakim skorzystał z korzystania z rzeczy.

Jeżeli kupujący nie zgłosił wady w terminie, prawo do odstąpienia od umowy zostaje utracone.

Prawa z tytułu wady wykonuje się u sprzedawcy.

9. Prawa z tytułu wadliwego działania i gwarancji jakości w przypadku kupującego będącego konsumentem

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, który jest konsumentem, że towary są wolne od wad przy odbiorze, w szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w momencie otrzymania towaru przez Kupującego,

    a) przedmiot ma cechy uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku porozumienia, cechy, które opisał sprzedawca lub producent lub których nabywca oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanej przez nie reklamy;

    b) przedmiot nadaje się do celu określonego przez sprzedającego lub do którego zwykle jest używany przedmiot tego rodzaju,

    c) przedmiot odpowiada jakości lub projektowi uzgodnionej próbki lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z ustaloną próbką lub modelem,

    (d) produkt jest w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; oraz

    (e) sprawa jest zgodna z wymogami prawnymi.

Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru.

Jeżeli rzecz nie ma wyżej wymienionych cech, kupujący może również zażądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko elementu rzeczy, kupujący może wymagać jedynie wymiany elementu; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Kupujący ma prawo dostarczyć nowy przedmiot lub wymienić część, nawet w przypadku usterki wymiennej, jeżeli przedmiot nie może być właściwie wykorzystany do ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego produktu bez wad, do wymiany jego części lub do naprawy przedmiotu, może wystąpić o uzasadnioną zniżkę. Kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego produktu bez wad, wymienić jego komponent lub naprawić przedmiot, lub jeśli sprzedawca nie usunie go w rozsądnym terminie lub jeśli naprawienie konsumenta spowodowałoby znaczne trudności.

Prawa z tytułu wady wykonuje się u sprzedawcy.

10. Gwarancja jakości dla nabywców niebędących konsumentami

Okres gwarancji na towary konsumpcyjne wynosi 24 miesiące.

Sprzedawca zapewnia Kupującemu, który nie jest konsumentem, gwarancję jakości towaru na okres 6 miesięcy od otrzymania towaru.

Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady.

11. Ceny i ważność oferty

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (chyba że zaznaczono, że cena nie zawiera podatku VAT), który jest ważny w momencie składania zamówienia. W przypadku, gdy VAT do momentu zawarcia umowy kupna lub. do momentu wysyłki towarów kupujący jest zobowiązany do zapłaty pozostałej ceny zakupu lub odpowiednio. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu wiadomość e-mail z powiadomieniem, w którym można zapłacić Kupującemu nadpłatę ceny zakupu. Dostawa towarów obejmuje odpowiedni dokument podatkowy. Wszystkie ceny towarów, w tym oferty specjalne, obowiązują do momentu wycofania lub wyprzedaży.

12. Zniżki i kupony rabatowe

Sprzedawca zapewnia różne rodzaje rabatów.

Jeżeli rabat lub kupon rabatowy zostanie zastosowany niezgodnie z zasadami danego rabatu lub kuponu rabatowego, sprzedawca ma prawo odmówić takiego rabatu lub kuponu rabatowego. W takim przypadku kupujący jest informowany i otrzyma możliwość przetworzenia zamówienia bez zastosowania tego rabatu lub kuponu.

13. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przekazywane Sprzedawcy nie będą udostępniane stronom trzecim ani innym podmiotom bez zgody Kupującego i będą przetwarzane zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych. Kupujący może w dowolnym momencie poprosić o ich zmianę lub usunięcie pocztą elektroniczną. Kupujący może zmienić swoje dane na stronie www.podznacky.cz w sekcji „Twoje konto”.

14. Ostateczne ustalenia


Po dostarczeniu do sprzedawcy w ramach propozycji zawarcia umowy zakupu zamówienie konsumenta jest archiwizowane w celu jego realizacji i innych zapisów. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy są jasne dla konsumenta z samego procesu zamówienia. Kupujący ma możliwość wykrycia i skorygowania błędów, które wystąpiły podczas wprowadzania danych przed złożeniem zamówienia. Kupujący ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet itp.) W celu złożenia zamówienia. Niniejsze warunki pozwalają konsumentowi archiwizować i powielać je.
Nowość
Zawieszka do koszyka na zakupy
w 3D
respirator FFP2
4,20 zł/sztuk